Person

Firstname: Igor

Lastname: Zalimskiy

Street:

Postal Code: 21036

City: Vinnytsya

Country: Ukraine

Email:

Homepage:

Breeder: no

Phone:


Owner of:
Chika Cherry Dog Club