Search for Dogs matching the following criteria:

There were 60 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 60


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aki photo_camera   (2018) female Minatomaru Go Hinai Ougi / L'Haleesi Of Kaerizaki 939000001897788
  Akibono Royal Nippon Akitos photo_camera   (2000) male Fuji Go Kiyokawasou / Senrihime Go Yonaiyamasou ER43946/01
  Akira Mgo Royal Nippon Akitos photo_camera   (2012) female Rikuto Go Seaside Nakagawa / Maihime Go Hinai Mitakesou
  Amaya Aki Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2015) female Kenshin Go Toyokawa Iguchisou / Akira Mgo Royal Nippon Akitos
  Asashoryo Ko Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2008) male Daishouzakura Go Yahata Kensha / Kotohime Go Fujitaen CYJA 081037722
  Chiky To-go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2006) female Fuji Go Kiyokawasou / Kotohime Go Fujitaen NHSB 2644611 imp Israel
  Daichi No Yon Royal Nippon Akitos photo_camera   (2013) male Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos RKF 3911751
  Daichimaru Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2019) male Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Sakura No Go Royal Nippon Akitos
  Dichi No Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2011) male Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos 113815
  Fuji No Yon Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2013) male Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos
  Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2011) male Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos NHSB 2845070 im Israel
  Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2004) female Shouta Go Kyuberu / Kobomaru No Go Royal Nippon Akitos
  Ginsu Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2007) male Daishouzakura Go Yahata Kensha / Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos 103308
  Hachi Har Adar photo_camera   (2019) male Minatomaru Go Hinai Ougi / Miu Go Aso Inoue 139620
  Hashigaru Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2018) male Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Sakura No Go Royal Nippon Akitos
  Heiku Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (1998) female Fuji Go Kiyokawasou / Senrihime Go Yonaiyamasou LO0136029
  Icch photo_camera   (2018) male Minatomaru Go Hinai Ougi / L'Haleesi Of Kaerizaki 939000001897780
  Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2001) female Fuji Go Kiyokawasou / Nobuhime Go Kita ISBR 91926
  Kadzuko Ju Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2004) male Shouta Go Kyuberu / Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos ISBR 96672, UKU 002230/06
  Kagi Hakochavim photo_camera   (2011) female Renso Suru Fuen No Oka Roal / Saiai Halne Wzgòrze ISBR 115586
  Kaily Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2022) female Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Sakura No Go Royal Nippon Akitos 1002725
  Kami Go Shiruku Naharriyasu photo_camera   (2019) female Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Benianju Go Noshiro Tamaizumisou
  Kashira Ju Go Royal Nipon Akitas photo_camera   (2004) female Shouta Go Kyuberu / Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos
  Kaya Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2022) female Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Sakura No Go Royal Nippon Akitos 1002726
  Kengi Aki Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2015) male Kenshin Go Toyokawa Iguchisou / Akira Mgo Royal Nippon Akitos 123594
  Kengu Ngo Royal Nippon Akitos photo_camera   (2015) male Kenshin Go Toyokawa Iguchisou / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos I.S.B.R. 126065
  Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2008) male Daishouzakura Go Yahata Kensha / Kotohime Go Fujitaen ISBR 104548 RKF 2256234
  Kimiko No Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2012) female Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos
  Kita No San Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2012) female Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos
  Kobomaru No Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2001) female Fuji Go Kiyokawasou / Nobuhime Go Kita ISBR 90035
  Leo Har Hadar photo_camera   (2020) male Guardian Of The Emperor Itakashi / Miu Go Aso Inoue 145249
  Mame Go Adibasson photo_camera   (2019) female Dairin No Taikou Go Shun'You Kensha / Kurenai Kunihana Go Miyagi Kozaki Kensha
  Mariko No Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2021) female Guardian Of The Emperor Itakashi / Benianju Go Noshiro Tamaizumisou
  Mikomi Ju Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2004) female Shouta Go Kyuberu / Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos ISBR 96669
  Miyosho Go Nariko No Dairin photo_camera   (2018) female Dairin No Taikou Go Shun'You Kensha / Izumi Gai Bi Nariko 138083
  Mufasa photo_camera   (2018) male Minatomaru Go Hinai Ougi / L'Haleesi Of Kaerizaki 939000001897778
  Musashi Ko Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2004) male Shouta Go Kyuberu / Kobomaru No Go Royal Nippon Akitos IKC X01008
  Nam photo_camera   (--) female Daitenhou Go Erukusou / L'Haleesi Of Kaerizaki
  Nihonmaru No Hibiki Go Adi Basson photo_camera   (2919) male Nihonmaru Go Maimu / Houka Go Housenkaku 139784
  Noriko No Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2021) female Guardian Of The Emperor Itakashi / Sakura No Go Royal Nippon Akitos
  Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2008) female Daishouzakura Go Yahata Kensha / Kotohime Go Fujitaen ISBR 105938
  Pichi photo_camera   (2018) male Minatomaru Go Hinai Ougi / L'Haleesi Of Kaerizaki 939000001898074
  Ryu photo_camera   (2013) male Kanzenmuketsu Halne Wzgorze / Kagi Hakochavim ISBR 119678
  Ryuukaen Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2018) male Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Sakura No Go Royal Nippon Akitos
  Sai Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2018) female Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Benianju Go Noshiro Tamaizumisou
  Sakura No Go Royal Nippon Akitos photo_camera   (2014) female Rikuto Go Seaside Nakagawa / Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos
  Sakurahime Ygo Royal Nippon Akitos photo_camera   (2015) female Kenshin Go Toyokawa Iguchisou / Yumi No San Go Royal Nippon Akitos ISBR 123890
  Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos photo_camera   (2012) male Rikuto Go Seaside Nakagawa / Maihime Go Hinai Mitakesou I.S.B.R. 114979
  Soniya Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2018) female Tsugaru Yamato Go Tsugaruya / Sakura No Go Royal Nippon Akitos
  Takashimaru Taro Go Shiruku Nahariyasou photo_camera   (2020) male Guardian Of The Emperor Itakashi / Sakura No Go Royal Nippon Akitos Isbr