Pedigree of A'Hajime Sakuraban
A'Hajime SakurabanHisashi Go ShiraiFuuetsu Go ShiraiKouki Go Shirai
Tamahime Go Shirai
Hazuki Go ShiraiAwa Unjou Go Kisarazu Nomura
Sara Go Shirai
Shiki No Hana Go ShiraiMasato Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Yuri Go Ryuukensou
Reika Go ShiraiYuudai Go Shirai
Yukino Go Shirai
This pedigree was generated by