Pedigree of Labradori Macko Bushi

Labradori Macko Bushi

Rising Sun Shiroi

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Kita No Tenkou Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou

Sakusaku Go No Shatsuko

Kyuumeimaru Go Miss Otafukusou

Eri Go Tokyo Takaryuu
Okajima Rinsai Aisha

Enshi Tozama

Zuiho Go Nichinansou (Nichinansow)

Aurora's Sky Flower
Yumitori Kiyohime

Seppala Faitfull Of Wolf Ekomaru
Matai Narita Sudacho
This pedigree was generated by