Pedigree of Kogiku Go Shimadasou
Kogiku Go Shimadasou

Yuuzen Go Mangetsusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Takaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha

Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu Kensha

Tochi Maru Go Mike Kensha
Tochi No Waka Go Kokufu
Yuuki Go Noshiro FujitaRakutaroh Go OtafukusouTouryuu Go Miyagi Yuugasou
Yume Go
Kotanihime Go Kotanisou

Touichi Go Noshiro Senjusou
Taiei Go
This pedigree was generated by