Pedigree of Tachi Go Kazuno Yamamoto
Tachi Go Kazuno Yamamoto

Kita No Oh Go Todasou

Akatsuki No Oh Go Suzuka Tokunaga
Mizuho Go Seinansou
Hotaru Go
This pedigree was generated by