Pedigree of Nikasuko New Nero

Nikasuko New Nero

Fujioh Go Sagami Imai

Shinfuji Go Nishio Nakasugisou
Satsuma Go Seefusou
Miki Go Hosenkaku
Tochi No Chicaru Go Sagami ImaiEcchuh No Tochiwaka Kaga Ikeuchi Kensha
Ohara Go Mogami
Higashi As Aras An Uachtarain

Zoge Yoshan

Krug's Otoko Of Littlecreek

Tacara Saki Of Clear Spring
Sango Dai Ichi As Aras An UachtarainAki Toro

Hodaka Di Cambiano
This pedigree was generated by