Pedigree of Tetsuyuki Go Akitsu Kensha

Tetsuyuki Go Akitsu Kensha

Yuuzen Go Mangetsusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Takaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha

Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu Kensha

Tochi Maru Go Mike Kensha
Tochi No Waka Go Kokufu
Yukihime Go Mitakadaira

Tochi Maru Go Mike Kensha

Tochihibiki Go Shuuhousou

Tochi No Miyako Go Miyako Kensha
Chachahime Go
This pedigree was generated by