Pedigree of Ryuumei Maru Go Kyuushuu Mochimatsu
Ryuumei Maru Go Kyuushuu MochimatsuTokumei Maru Go Kyuushuu HaraKyuumei Maru Go Miss OtafukusouKorai Go Otafukusou
Eirei Go Hakueisou
Nori Hime Go Kyuushuu ShirmishiTokoyoshi Unryuu Ho Go
Kichi No Tochi Go
Suzu Go Kyuushuu MochimatsuShinji Go Asshi KenshaRyuushou Go
Miyuki Go
Orihime Go Kyuushuu MochimatsuKita No Hiryuh Go
Ryuushou Hatsume Go
This pedigree was generated by