Search for Dogs matching the following criteria:

There were 537 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 537


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Mika De Irasshaimase photo_camera   (2016) Yusei Shota De Sendai Go / Heiwa Seikoku De Shukaku FCA/4322
  Suki De Akumi Go photo_camera   (--) female Kazuo De Akumi Go / Kiyoko Go Shizucana Kado
  Akira Yusitsu photo_camera   (2013) female Gensoku De Shukaku / Suki De Akumi Go FCA/3190
  Aire Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4767
  Harumi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) female Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4770
  Hinata Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) female Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4769
  Hiroshi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4765
  Kasumi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4766
  Tenshi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4768
  Yoru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4764
  Haru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4969
  Kaoru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4973
  Misaki Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) female Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4976
  Natsu Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4970
  Okami Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4974
  Ren Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4971
  Saori Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) female Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4975
  Yuhi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4972
  Aimi Masaru Emi photo_camera   (--) female Hakufumy No Hamakaza Maru / Hikaru Yumi Kirara Lin
  Bara Hime Go Sayama Omi No photo_camera   (2018) female Neo Sora Yamazaki Argentina / Tamao Go Hakufumy FCA n°5121
  Shichi Fukujin No Daisuke photo_camera   (2010) male Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado / Unmei No Ane San Go FCA 2537
  Tora Mitsuki Argentina photo_camera   (2015) female Shichi Fukujin No Daisuke / Yoko I De Akumi Go 4030
  De Nuyu Argentina Kahana Go photo_camera   (2016) female Roku Hoshi Argentina Yoko / Shunku Oharu Kirara Lin FCA#4439
  De Nuyu Argentina Hanakogo Go photo_camera   (2016) female Roku Hoshi Argentina Yoko / Shunku Oharu Kirara Lin 4442
  Saeko Go Murasaki Yuu photo_camera   (2017) female Roku Hoshi Argentina Yoko / Shunku Oharu Kirara Lin FCA 4599
  Roku Hoshi Argentina Yoko photo_camera   (2015) male Hakufumy No Chugi Go / Saburai Semseigo Yuna FCA 3899
  Daibi Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4140
  Nisshouku Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4142
  Yoshi photo_camera   (2018) male Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Banji Go Kasumisou photo_camera   (2018) male Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4995
  Beninomai Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4996
  Bisakura Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4997
  Byohime Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4998
  Zara Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Hakufumy No Noa Hime Go FCA#4914
  Kami Kizoku Shin photo_camera   (2013) female Kami Kizoku Hachi / Kami Kizoku Arashi No Yoru 3322
  Kami Kizoku Yume photo_camera   (2013) male Kami Kizoku Hachi / Kami Kizoku Ariko 3318
  Kami Kizoku Kotaro Takeshi photo_camera   (2017) Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966613
  Kami Kizoku Naruto Takashi photo_camera   (2017) male Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966614
  Kami Kizoku Sukoshi Kuro photo_camera   (2017) female Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966615
  Daisuki Saburai Semseigo photo_camera   (2009) male Hakufumy No Matsuri Go / Unmei No Bijin Go 2785
  Saburai Semseigo Yuna photo_camera   (2012) female Hakufumy No Matsuri Go / Unmei No Bijin Go FCA 3034
  Unmei No Shiori Go photo_camera   (2015) Jisaai Go Namitori / Unmei No Fujimi Tora Go 3894
  Unmei No Akai Hoshi Go photo_camera   (2014) female Jisaai Go Namitori / Unmei No Fujimi Tora Go 3564
  Aika Kizoku Itsumo Go photo_camera   (2017) female Nanfuu Go Hakufumy / Hakufumy No Etsuko Go 900115000558582
  Bandai San Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) male Nanfuu Go Hakufumy / Meiyuu Go Aso Inoue
  Banri Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) female Nanfuu Go Hakufumy / Meiyuu Go Aso Inoue
  Eizan Go Tenhou Sou photo_camera   (2018) male Nanfuu Go Hakufumy / Haru Go Aso Inoue
  Takeshi Kizoku Itsumo Go photo_camera   (2017) male Nanfuu Go Hakufumy / Hakufumy No Etsuko Go 4647
  Shizuka Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4907
  Shua Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4906