Search for Dogs matching the following criteria:

There were 18 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-18 of 18


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Byakuren Von Genesis photo_camera   (2013) female Anso Of Chin Li / Sake No Uchi Fudzsita 01-M0614
  Akiyosi Von Hitomi photo_camera   (2014) male Youjin Mori No Kodomo /  01-N7475
  Ayara Von Hitomi photo_camera   (2014) female Youjin Mori No Kodomo /  01-N7476
  Aoki Go Equator Ken photo_camera   (2017) female Brant Go Chohunn / Aiko Von Brandit 01-S1432
  Alesso Go Equator Ken photo_camera   (2017) male Brant Go Chohunn / Aiko Von Brandit 01-S1433
  Avicii Go Shirokuma photo_camera   (2017) male Brant Go Chohunn / Aiko Von Brandit 01-S1434
  Ayanto Von Jah Suede Akita photo_camera   (2011) male Youjin Mori No Kodomo / Mika Go Housenkaku 04-05262
  Akemi Von Jah Suede Akita photo_camera   (2013) female Youjin Mori No Kodomo / Mika Go Housenkaku 04-05623
  Kiyoshi Von Jah Suede photo_camera   (2013) female Ina Ch. Yashi Mori No Kodomo / Mika Go Housenkaku 04-P6322
  Kaito Von Jah Suede Akita photo_camera   (2014) male Daishi Go Katsurasou Oosawa / Mizumi Raj Lasu 04-Q7765
  Keitaro Von Jah Suede Akita photo_camera   (2014) male Daishi Go Katsurasou Oosawa / Mizumi Raj Lasu 04-Q7766
  Brant Go Chohunn photo_camera   (2014) male Ina.Ch Kaito Go Gumma Yamaguchi / Aura Of Chin Li 04-Q84731
  Aiko Von Brandit photo_camera   (2015) female Youjin Mori No Kodomo / Kiyoshi Von Jah Suede 04-R7514
  Sanyuu Von Jah Suede photo_camera   (2015) female Daishi Go Katsurasou Oosawa /  04-S254
  Hiromi Von Jah Suede photo_camera   (2015) female Daishi Go Katsurasou Oosawa / Mika 04-S8450
  Renna Von Aizen photo_camera   (2016) female  / Yoshike Go Yamamoto 04-T3882
  Go Momiji Hana photo_camera   (2017) female Ichi Go Mito Azauma Sou / Sanyuu Von Jah Suede
  Haru Go Momiji photo_camera   (2017) female Ichi Go Mito Azauma Sou / Sanyuu Von Jah Suede