Pedigree of future litter

future litter

Ko Go Di Casa Saporito

Asahi Go Isosuzuen

Geki Go Okayama Inoue
Masumi Go Sanuki Tsutsuisou

Saori Go Di Casa Saporito

Kourin Go Hanawa Kisaragi

Kinza Go Di Casa Saporito

Haruki Go Di Casa Saporito

Shintaro Go Di Casa Saporito

Mikuny Go Di Casa Saporito

Shouka Go Senshuu Takashihamasou

Kumiko Go Di Casa Saporito

Kenzo Go Di Casa Saporito

Nami Go Di Casa Saporito
This pedigree was generated by