Pedigree of future litter

future litter

Atari Go Z Jasne

Banshuumaru Go Shun'You Kensha

Kaishi Go Shichimen Kensha

Seiya Go Shun'You Kensha

D'Sakura Go Of Kamino Ken

Kotarou Go Musashi Aiwa

Kaori Go Musashi Aiwa

Shogun Team D'Seiko

Goukai Of Shinsen En

Tozan Go Toukyou Takaryuu

B'Tenka Go Of Kamino Ken

Hasaki Team Masumi

D'Koutaro De Dan Jourdain

Hasaki Team Miyako
This pedigree was generated by