Pedigree of future litter
future litter
Tensei No Momoko Go Namitori HoshiJou Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Rumi Go Shirai
Hoshi Go NamitoriTenka Go Shirai
Suki Delle Bianche Vallate
This pedigree was generated by