Pedigree of Rune Go Shirai
Rune Go Shirai

Shougetsu Go Zushi Murai

Tatsuki Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Awaotome Go Aomori Mikamisou

Kurumi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Yuri Go Ryuukensou
Orihime Go ShiraiYuudai Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Hazuki Go Shirai

Saori Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Kara Go Shirai
This pedigree was generated by