Pedigree of Yuki Go Hidetakas

Yuki Go Hidetakas

Goman No Taka Del Yucatan Br

Kitakado Go Akita Tsutsui Kensha

Kitanoyuu Go Otafukusou
Akizakura Go Akita Tsutsui Kensha

Sakurambo No Hinata Del Yucatàn BR

Hakufumy No Fukoo Go

Kobiki Del Yucatan BR

Kenshi No Panji Del Yucatan Br

Ryomaru Del Yucatàn BR

Ryouta Go Shirai

Akayuu Del Yucatan BR

Natsumi Go Of Fighting Dog

Sou Go Shirai

Kara Go Shirai (Sara Go)
This pedigree was generated by