Pedigree of Yuki Go Hidetakas
Yuki Go HidetakasGoman No Taka Del Yucatan BrKitakado Go Akita Tsutsui KenshaKitanoyuu Go Otafukusou
Akizakura Go Akita Tsutsui Kensha
Sakurambo No Hinata Del Yucatàn BRHakufumy No Fukoo Go
Kobiki Del Yucatan BR
Kenshi No Panji Del Yucatan BrRyomaru Del Yucatàn BRRyouta Go Shirai
Akayuu Del Yucatan BR
Natsumi Go Of Fighting DogSou Go Shirai
Kara Go Shirai (Sara Go)
This pedigree was generated by