Pedigree of Yori Go Yutaka Kensha

Yori Go Yutaka Kensha

Yutaka Shogun Del Yucatan BR

Yutaka Go Tenryuu Del Yucatàn Br

S Ryuukomaru Go Samurai Spirit

Ichiraku Go Shirai Kensha

Yutaka Naomi Del Yucatàn Br

Tora Del Yucatan BR

Akayuu Del Yucatan BR

Noemi Go Yutaka Kensha

Kenjiro Del Yucatàn Br

Mantenhomare Go Miyagi Kozaki Kensha
Takahime Del Yucatan BR

Yuki Del Yucatàn Br

Hakufumy No Fukoo Go

Miss Tokyo Del Yucatan BR
This pedigree was generated by