Pedigree of Asahi Shoa Inu Koya
Asahi Shoa Inu KoyaNesshin Halne WzgorzeRenso Suru Fuen No Oka RoalB'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès
Daichi Go Omono Gawa
Akari No Tsuki Halne WzgòrzeBut-su Omono Gawa
Kadhabra Halne Wzgòrze
Naoya Of Kishi KenHarukan Of Koyama KenChimori Go Kiyama
Fujin Of Koyama Ken
Izumi Of Kishi KenAkasta's Yuki
Eikanhime Go Saitama Soukasou
This pedigree was generated by