Pedigree of A'Kiko
A'Kiko

Aki

Asahi Go Z Jasne

Banshuumaru Go Shun'You Kensha

D'Sakura Go Of Kamino Ken

Dida Kensha Keoko

Takahiro Mori

Aisha

Hanako

A'Kan Go Sugay

Fujiyori De La Valle Des Samourais

Hamachi De La Vallee Des Samourais

Higashi

D'Koutaro De Dan Jourdain

Akiko
This pedigree was generated by