Pedigree of Kuma Inu E Kaya Go
Kuma Inu E Kaya GoA Re Go SugayFujiyori De La Valle Des SamouraisKotarou Go Musashi Aiwa
Emiko Go Shirai
Amaterasu Inu Yoko Zuna RakuMiryokunihonno Sinzyu Tooyoogakusia Go
Fuka Hitomi Go
ManamiD'Koutaro De Dan JourdainB'Tenzan Go Of Kamino Ken
U'Itoshi De Dan' Jourdain
LiliSugay Nicky Necky
Akiko
This pedigree was generated by