Pedigree of A Daichi Urban Akita
A Daichi Urban Akita

Hasaki Team Mikado

Hasaki Team Fuko

Shichi Nicky Necky

Hasaki Team Scalli

Ki Li Nikita

Sugay Nicky Necky
Ki Li Jina
Amine Of Shogun

Amaterasu Inu Yoko Zuna Hashire

Imari No Tochimaru

Fuka Hitomi Go
AzraAmur
Tea
This pedigree was generated by