Pedigree of Togan De Katsuhiro Kensha
Togan De Katsuhiro Kensha

Nodaiko De Mori D'Haro Kawa

Shinnoo Go Biwako Takabatake

Toun Go Taiwan Kisarazu
Ayahime Go Kobe Yamaji

Kyotome Go Niigata Nakajo Kimura

Toitsu Go Nakasendou
Aki Go Kisarazu Shirai Kensha
Okinawa Of Shinsen En

Naoya De Mori D'haro Kawa

Shinnoo Go Biwako Takabatake

Kyotome Go Niigata Nakajo Kimura
Mikiko Of Shinsen EnDaikokuten Go Shichimen Kensha

I'Nikko D'Obakosow
This pedigree was generated by