Pedigree of Shogun Team D'Seiko

Shogun Team D'Seiko

Goukai Of Shinsen En

Tozan Go Toukyou Takaryuu

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Momoka Go Shirai

B'Tenka Go Of Kamino Ken

Kasuga Go Shirai

Kaori Go Musashi Aiwa

Hasaki Team Masumi

D'Koutaro De Dan Jourdain

B'Tenzan Go Of Kamino Ken

U'Itoshi De Dan' Jourdain

Hasaki Team Miyako

Hasaki Team Fuko

Ki Li Nikita
This pedigree was generated by