Pedigree of Guardian Of The Emperor Atari
Guardian Of The Emperor AtariAtari Go Z JasneBanshuumaru Go Shun'You KenshaKaishi Go Shichimen Kensha
Seiya Go Shun'You Kensha
D'Sakura Go Of Kamino KenKotarou Go Musashi Aiwa
Kaori Go Musashi Aiwa
Hasaki Team DaishinmeGoukai Of Shinsen EnTozan Go Toukyou Takaryuu
B'Tenka Go Of Kamino Ken
Hasaki Team MishikoHasaki Team Fuko
Ki Li Nikita
This pedigree was generated by