Pedigree of Aiko Domo Ai Kirodo
Aiko Domo Ai Kirodo

Benkei Ko Kara Kaiso

Pokemon Go Hi Ga Noboru

Yaban Go

Ichiryu-no Hi Ga Noboru

Mikomi Go Hi Ga Noboru
Fukashigi Go No Shatsuko
Byakuenofujin Go No Shatsuko

Haru Ko Kara Kaiso

Kyoso Na Go Hi Ga Noboru
Banken Hi Ga Noboru

Fujin Go Hi Ga Noboru

Nesshin Na Hi Ga Noboru
Fukashigi Go No Shatsuko
Ikioki No Aru Hi Ga Noboru
This pedigree was generated by