Pedigree of Akito Igai Enman

Akito Igai Enman

Nippon Jume Shiro

Akebono Go

Kasuga Go Shirai

Sanae Go

Nippon Jume Hiruko

No Tabi Kumo

Tamaky Go Shogun Amai

Bishuji Go Akita Of Akishima Ken

Baiko Go Roku Tenshi

Achiko Go Akita Inu Of Cacic
Ryoko Ken Amana

Chaija Go Von Casa Leoci
Aradhi Go
Ira-Go Di Casa Saporito
This pedigree was generated by