Pedigree of A Kimiko Go Tsuyoshi Inu

A Kimiko Go Tsuyoshi Inu
Nippon Jume Daibosatsu
Barow's Devil AikoShizukana Tani Asai

Sampuru Syorai Go
Rott Dog King O-Miyage
Tamaky Go Shogun Akai

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Handsome Hero's Borgia
This pedigree was generated by