Pedigree of P'Katsumi Of Heiya No Kouma

P'Katsumi Of Heiya No Kouma

N'Shogun Of Kamino Ken

Kotetsu Go Shonan Ishiguro

Naniwa No Torazo Go Taishi Kukien
Hideki Go Shimoda Matsumoto
Jmegami

Gouryu Go Shounan Yamada
Toshiko Delle Bianche Vallate

O' Shanah Of Dawson City

Joobu Des Kamisaka Inu

Gouryu Go Shounan Yamada
Nanae D' Obakosow
Hadena Of Dawson City

Shoryu Go Kichishirokusou
F'Kassami D'Obakosow
This pedigree was generated by