Pedigree of Nippon Jume Hoderi

Nippon Jume Hoderi

No Tabi Kumo

Enshi Tozama

Zuiho Go Nichinansou (Nichinansow)

Aurora's Sky Flower
Chibi Z Bambusoveho Haje

Ryusho Go Hanamaki Azumasou

J'Shinju D'Obakosow

Tamaky Go Shogun Amai

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Kita No Tenkou Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou
Handsome Hero's BorgiaMatai Narita Tamaki
Matai Narita Eriko
This pedigree was generated by