Pedigree of Nippon Jume Hoderi
Nippon Jume HoderiNo Tabi KumoEnshi TozamaZuiho Go Nichinansou (Nichinansow)
Aurora's Sky Flower
Chibi Z Bambusoveho HajeRyusho Go Hanamaki Azumasou
J'Shinju D'Obakosow
Tamaky Go Shogun AmaiOshitsumaru Go No ShatsukoKita No Tenkou Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou
Handsome Hero's BorgiaMatai Narita Tamaki
Matai Narita Eriko
This pedigree was generated by