Pedigree of No Tabi Mitsudo
No Tabi MitsudoEnshi TozamaZuiho Go Nichinansou (Nichinansow)Taiho Go Hatsutakiso
Hana Go Bunan Warabi Hakkensou
Aurora's Sky FlowerRyuumei Maru Go Kyuushuu Mochimatsu
Aurora's Destiny
Chibi Z Bambusoveho HajeRyusho Go Hanamaki AzumasouTaijinmaru (Taishinmaru) Go Miyako Kensha
Hanabuki Go Hanamaki Sakarisou
J'Shinju D'ObakosowDaigoroh Go Shuhousou (Shuhusow)
Harumi Go Yachi
This pedigree was generated by