Pedigree of Ki Li Nikita

Ki Li Nikita

Sugay Nicky Necky

Seppala Faitfull Of Wolf Ekomaru

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Matai Narita Yukihama

Hasaki Team Kyu
Mikado De La Vieuville

Rising Sun Tokio
Ki Li Jina

Ki Li Kimamoto
Shinomaki Of Hasaki Team
Cora
Cora

Hachiko Szan Taro

Schau Lung Amor
This pedigree was generated by