Pedigree of Ki Li Nikita
Ki Li NikitaSugay Nicky NeckySeppala Faitfull Of Wolf EkomaruOshitsumaru Go No Shatsuko
Matai Narita Yukihama
Hasaki Team KyuMikado De La Vieuville
Rising Sun Tokio
Ki Li JinaKi Li KimamotoShinomaki Of Hasaki Team
Cora
CoraHachiko Szan Taro
Schau Lung Amor
This pedigree was generated by