Pedigree of Taichi Go Shirakami Kensha

Taichi Go Shirakami Kensha

Kokushi Go Kyushu Ishida

Takamasa Go Kyushu Ishida

Fumetsu Go Di Casa Saporito

Yuuki Go Kyushu Ishida

Ayaka Go Taisei Kuboyama

Masamune Go Kyushu Ishida
Ayano Go Kasuya Megumi Sou

Sonha Go Wataky Kensha

Kai Homare Go Shun'You Kensha

Kiro No Tai Go Shun'You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou

Suzume Go Di Casa Saporito

Kobayashi Go Di Casa Saporito

Hikari Go Di Casa Saporito
This pedigree was generated by