Pedigree of Tenryo Fuji Hime Go Noshiro Gyokusei Sou
Tenryo Fuji Hime Go Noshiro Gyokusei Sou

Touichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Takaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Kin Go
This pedigree was generated by